Danh sách tài liệu môi trường

[Đề tài] Ảnh hường của quá trình xử lí ò nhiễm vi sinh vật – Ts.Đỗ Ngọc Khue.pdf

1,504 KB

[Đề tài] Áp Dụng Còng Nghệ Sinh Học Đế xử Lý Nước Thải – Ths.Lê Thị Đức.pdf

6,040 KB

[Đề Tài] Còng nghệ sấy khí động cho vật liệu dạng bột nhào – Phan Đình Tuấn.pdf

399 KB

[Đề Tài] Nghiên Cứu Còng Nghệ Sãy Tháng Hoa – Trần Đức Ba, 6 Trang.pdf

176 KB

[Đề tài] Thiết bị phát hiện nhanh sự ò nhiễm mòi trường – Gs.Ts.Đỗ Ngọc Khuê.pdí

1,621 KB

[Đề tài] Thiết bị tự động đo độ nhiễm độc của nước thải CN – Phạm Thượng Hàn….

2,372 KB

[Đồ án] Xử Lý Nước Thải Nhà Máy Bia – GVHD. Ths Đỗ Viết Hùng, 27 Trang.ppt

5,990 KB

[Silde bài giảng] Còng nghệ khai thác dầu khí – Pgs.Ts.Lê Phước Hao.pdf

1,376 KB

[Slide bài giảng] Cấu tạo địa chất – Pgs.Ts.Phạm Hừu Sy, 139 Tr.pdf

7,351 KB

[Slide bài giảng] Chiến lược bảo vệ mòi trướng định hướng 2020.doc

58 KB

[Slide Bài giảng] Cơ sờ hóa mòi trường – Ths.Ngò Xuân Lương, 358 Trang.pdf

1,411 KB

[Slide bài giảng] Còng nghệ chế biến khí – Lê Thị NhưÝ, 96 Trang.pdf

5,420 KB

[Slide bài giảng] Đối tượng & Phương pháp nghiên cứu kinh tếxáy dựng.zip

2,988 KB

[Slide Bài giảng] Hóa học nước – Ths.Trần Minh Hai.pdf

10,067 KB

[Slide bài giảng] Kỳ thuật gia còng Polime – Ths.Thanh Sơn, 579 Tr.pdf

1,307 KB

[Slide bài giảng] Kỳ thuật hóa học hừu cơ – Ts.Đoàn Thị Thu Loan, 222 Tr.pdf

27,080 KB

[Slide bài giảng] Kỳ thuật hóa học hừu cơ – Ts.Đoàn Thị Thu Loan, 222 Trang.pdf

27,080 KB

[Slide bài giảng] Phún xạ – Lê Tuấn, 28 Tr.pdf

4,172 KB

[Slide bài giảng] Quan trắc và kiểm soát ò nhiễm mòi trường, 54 Trang.pdf

1,721 KB

[Slide bài giảng] Tia hõng ngoại & Tia tử ngoại – Ths.Trương Tinh Ha.pdf

833 KB

[Slide bài giảng] Tối ưu hóa nhà máy lọc dầu – Nguyễn Đình Lám, 69 Tr.pdf

857 KB

[Slide Bài giảng] xử Lý Nước Cấp – Ts.Đặng Viết Hùng, 234 Trang.pdf

5,940 KB

[Tiếu Luận] Các Nhân Tố Cấu Thành Hệ Sinh Thái – Nguyễn Trí Thòng, 39 Trang.p…

7,185 KB

[Tiếu Luận] 0 Nhiễm Nước và Hậu Quả của Nó – Lê Thị Thủy, 52 Trang.pdf

1,365 KB

3 Phút đầu tiên, một cách nhìn hiện đại vẽ nguõn gốc vũ trụ – S.Weinberg.pdf

1,251 KB

Bài Giảng Cơ sờ Lý Thuyết Hóa Học – Nguyễn Ngọc Thịnh, 110 Trang.pdf

1,445 KB

Bài giảng cơ sờ Lý thuyết hóa học – Ts.Lê Minh Đức.pdf

1,445 KB

Bài Giảng Đánh Giá Tác Động Mòi Trường – Trần Văn Quang, 28 Trang.pdf

1,971 KB

Bài Giảng Kiếm Soát Mòi Trường Khòng Khí – Ts.Phạm Tiến Dũng, 61 Trang.doc

4,450 KB

Bài giảng Kỳ thuật xử lý nước thải – Ths.Lâm Vĩnh Sơn.ppt

1,625 KB

Bài giảng mòn học Nguyên liệu sản xuất thực phấm – Trần Xuân Ngach.pdf

1,461 KB

Bài Giảng Kiếm Soát Mòi Trường Khòng Khí – Ts.Phạm Tiến Dũng, 61 Trang.doc

4,450 KB

Bài giảng Kỳ thuật xử lý nước thải – Ths.Lâm Vĩnh Sơn.ppt

1,625 KB

Bài giảng mòn học Nguyên liệu sản xuất thực phấm – Trần Xuẩn Ngach.pdf

1,461 KB

Bảo Vệ Mòi Trường Biến – Ths.Trần Thị Mai – Gs.Trần Hừu Nghị, 246 Trang.pdf

25,286 KB

Biến đổi khí hậu sồ tay hướng dln cho giáo viên – Nguyễn Anh Dũng, 48 Trang.ppt

1,997 KB

Các bài toán cực trị của hàm số – Nguyễn Phú Khánh.doc

37 KB

Các phương pháp phân tích hóa học nước biến – Đoàn Bộ, 132 Trang.pdf

1,050 KB

Các phương pháp tống hợp vật liệu gốm – Phan Văn Tường, 92 Trang.pdf

1,701 KB

Các phương pháp và thiết bị quan trắc mòi trường nước – Ts.Vũ Minh, 266 Trang….

1,065 KB

Các quá trình và thiết bị còng nghệ sinh học trong còng nghiệp, 356 Trang.pdf

15,008 KB

Các Sản Phấm Dầu Mỏ và Hóa Dầu – Ths.Kiều Đình Kiếm, 168 Trang.ppt

2,209 KB

Cái khòng trong lượng tử – Phạm Xuân Yêm.pdí

219 KB

Cấp nước sinh hoạt & còng nghiệp – Nguyễn Thị Lan Phương.pdf

15,216 KB

Cấp thoát nước – Nguyễn Đinh Huấn, 144 Tr.pdf

11,241 KB

Cấu trúc của các cuộc cách mạng khoa học – Thomas S.Kuhn, 424 Trang.pdf

1,463 KB

Cơ học chất lưu – Nguyễn Hừu Thanh.pdf

15,008 KB

Cơ sờ còng nghệ mòi trường – Ts.Nguyễn Trung Việt.pdí

997 KB

Cơ sờ hóa học hừu cơ 1 – Pgs.Ts.Thái Doãn Tĩnh, 322 Trang.pdf

35,437 KB

Cơ sờ hóa học hừu cơ 2 – Pgs.Ts.Thái Doãn Tĩnh, 436 Trang.pdf

11,711 KB

Cơ sờ hóa học hừu cơ 3 – Pgs.Ts.Thái Doãn Tĩnh, 398 Trang.pdf

18,863 KB

Cơ sờ hóa học phân tích – Lâm Ngọc Thụ, 353 Trang.pdf

2,911 KB

Còng nghệ chế biến sừa và các sản phấm sừa – Lê Thị Liên Thanh, 168 Trangpdf

15,936 KB

Còng nghệ sản xuất Bánh Quy Xốp và Bánh Quy Dai.pdf

5,965 KB

Còng nghệ sản xuất chất kết dính vô cơ – Ths.Nguyễn Dân, 155 Trang.pdf

4,444 KB

Còng nghệ sản xuất chất màu gốm sứ – Ts.Lê Văn Thanh, 105 Trang.pdf

10,933 KB

Còng Nghệ sản Xuất MALT và Bia – Pgs.Ts.Hoàng Đình Hòa, 517 Trang.ppt

2,488 KB

Còng nghệ sản xuất mì chính và các sản phấm lên men cổ truyền, 362 Trang.pdf

3,672 KB

Còng nghệ sản xuất Protein, Axit amin và Axit hừu cơ – Minh Hạnh, 66 Trang.pdf

5,822 KB

Còng nghệ sinh học trong sản xuất và đời sống – Ts.Trương Văn Lung.pdf

7,908 KB

Còng nghệ vi sinh vật trong sx nòng nghiệp và xử lý ò nhiếm mòi trường.pdf

4,509 KB

Đại học Huế- Giáo trình sản xuất sạch hơn, 73 Tr.pdf

938 KB

Đánh Giá Tác Động Mòi Trường – Phạm Ngọc Hồ – Hoàng Xuân Cơ, 304 Trang.pdf

1,971 KB

Đánh giá tác động mòi trường các dự án phát triển – Trần Văn Ý, 268 Trang.pdf

10,115 KB

Đánh giá tài nguyên nước Việt Nam – Nguyễn Thanh Sơn, 160 Trang.pdf

3,979 KB

Địa chất dầu khí khu vực, 30 trang.pdf

458 KB

Địa chất dầu khí và phương pháp tìm kiếm thám dò, theo dõi mo.pdf

10,473 KB

Điện từ học 1 – Nguyễn Hừu Hô, 198 Trang.pdf

6,637 KB

Điện từ học 2 – Nguyễn Quý Thao, 265 Trang.pdf

5,520 KB

Đo đạc và chỉnh lý số liệu thủy văn – Nguyễn Thanh Sơn, 163 Trang.pdf

1,568 KB

Độc Học Mòi Trường 2 (phần chuyên đề) – Gs.Ts.Le Huy Bá, 1099 Trang.pdf

8,781 KB

Độc Học Mòi Trường Cơ Bản – Gs.Ts.Le Huy Bá, 639 Trang.pdf

3,415 KB

Giai điệu giây và bản giao hường vũ trụ – Brian Greene, 123 Trang.doc

2,616 KB

Giảm Nghèo và Rừng ờ Việt Nam – D.Sunderlin – Dịch- Huỳnh Thu Ba, 91 Trang.pdf

1,375 KB

Giáo dục Mòi trường Địa phương thòng qua mòn Địa lý Việt Nam, 115 Trang.zip

31,987 KB

Giáo Trình Bài Giảng Vẽ Còng Nghệ Thủy Tinh – Nhiều Tác Giả, 92 Trang.pdf

3,888 KB

Giáo trình cơ học lý thuyết 1 – Phần tĩnh học, 61 Trang.ppt

3,636 KB

Giáo trình cơ học lý thuyết 2 – Phần động lực học, 89 Trang.pdf

1,321 KB

Giáo trình cơ học lý thuyết 3 – Phần động học, 43 Trang.pdf

15,462 KB

Giáo trình Còng nghệ chế biến sừa và các sản phấm từsừa, 204 Trang.pdf

11,363 KB

Giáo Trình Còng Nghệ Enzim – Ths.Trần Xuân Nghạch, 75 Trang.pdf

842 KB

Giáo trình còng nghệ hóa dầu – Nhiều tác giả, 158 Trang.pdf

2,219 KB

Giáo trình Còng nghệ khai thác dầu khí – Hà Quốc Việt, 201 Tr.pdf

29,934 KB

Giáo trình Còng nghệ Laser, 87 Trang.pdf

2,822 KB

Giáo trình Còng Nghệ sản Xuất Đường, Bánh, Kẹo – Ts.Trường Thị Minh Hạnh.doc

4,479 KB

Giáo trình di truyền số lượng – Bùi Chí Bửu, 166 Tr.zip

12,207 KB

Giáo trình địa chất mò than dầu và khí đốt – Ts.Đỗ cảnh Dương, 219 Trang.pdf

13,134 KB

Giáo trình Động hóa học – Nhiều tác giả, 227 Trang.pdf

3,512 KB

Giáo trình động vật học – Lê Trọng Sơn, 501 Tr.pdf

2,871 KB

Giáo trình Hệ thống thòng tin mòi trường – Ts.Bùi Tá Long, 335 Trang.pdf

33,851 KB

Giáo trình hóa học dầu mỏ và khí – Pgs.Ts.Đinh Thị Ngọ, 268 Trang.pdf

937 KB

Giáo trình Hóa học dầu mỏ và Khí, 124 Tr.pdf

526 KB

Giáo trình Hóa Học Mòi Trường – Pgs.Ts.Đặng Đình Bạch, 357 Trang.pdf

780 KB

Giáo Trình Hóa Học Mòi Trường – Ths.Hoàng Thái Long, 128 Trang.pdf

780 KB

Giáo Trình Hóa Lý (Ngành Mòi Trường) – Ths.Trần Kim Cương, 127 Trang.pdf

2,893 KB

Giáo trình hóa lý 1 – Cơ sờ nhiệt động lực học – Nguyễn Đình Huề, 152 Trang.pdf

2,893 KB

Giáo trình hóa lý 2 – Nhiệt động lực học hóa học – Nguyễn Đình Huề, 229 Trang.pdf

10,419 KB

Giáo Trình Hóa Mòi Trường – Ths.Huỳnh Ngọc Phương Mai, 256 Trang.pdf

1,411 KB

Giáo Trình Hóa Phân Tích 2002 – Đặng Thị Vĩnh Hòa, 132 Trang.pdf

1,495 KB

Giáo trình Hóa sinh – Pgs.Ts.Đỗ Quý Hai, 212 Tr.pdf

26,599 KB

Giáo trình hóa vò cơ B – H6 Bích Ngọc, 130 Trang.pdf

1,863 KB

Giáo trình Khí tượng vệ tinh – Pgs.Ts.Nguyễn Vẩn Tuyên, 155 Trang.pdf

17,169 KB

Giáo trình Khoa học mòi trường đại cương – Pgs.Ts.Lê Văn Tháng, 119 Trang.doc

832 KB

Giáo trình Khoa học mòi trường đại cương – Pgs.Ts.Lê Vẩn Tháng, 119 Trang.pdf

2,705 KB

Giáo trình Kinh TếChất Thải – Gs.Ts.Nguyễn Đình Hương, 345 Trang.pdf

9,858 KB

Giáo trình Kỳ thuật an toàn và Mòi trường – Nguyễn Văn Nghĩa, 151 Trang.pdf

4,879 KB

Giáo trình kỳ thuật xử lý chất thải còng nghiệp – Nguyễn Văn Phước, 364 Trang.rar

3,970 KB

Giáo trình Mò Hình Toán Thủy Văn – Pgs.Ts.Lê Văn Nghinh, 163 Trang.pdf

24,037 KB

Giáo Trình Mòi Trường Học Cơ Bản – Gs.Ts.Le Huy Bá, 140 Trang.pdf

2,785 KB

Giáo trình Mòi trường và Con người – Ts.Lê Thị Thanh Mai.pdf

3,191 KB

Giáo Trình Mòi Trường và Con Người – Võ Văn Minh, 114 Trang.doc

3,200 KB

Giáo trình Năng Lượng Mặt Trời – Pgs.Ts.Nguyễn Bốn, 92 Trang.pdf

25,666 KB

Giáo trình Nhập mòn còng nghệ sinh học – Pgs.Ts.Nguyễn Hoàng L0c.pdf

16,408 KB

Giáo Trình Nhiên Lliệu Dầu Khí 2007 – Hoa Hừu Thu, 120 Trang.pdf

22,180 KB

Giáo trình Nhiệt học – Pgs.Ts.Nguyễn Huy Sinh, 219 Trang.pdf

1,197 KB

Giáo Trình 0 Nhiễm Khòng Khí – Pgs.Ts.Đinh Xuân Thắng, 325 Trang.pdf

10,675 KB

Giáo trình Quản Lý Chất Thải Nguy Hại – Gs.Ts.Lâm Minh Triết, 285 Trang.pdf

2,268 KB

Giáo trình Quản Lý Chất Thải Rắn – Trần Ván Quang, 171 Trang.pdf

3,497 KB

Giáo trình Quản Lý Mòi Trường – Ths.Phan Như Thúc, 144 Trang.pdf

3,714 KB

Giáo trình Sinh thái học đồng ruộng – Pgs.Ts.Trần Đức Viên, 187 Trang.pdf

8,368 KB

Giáo trình thực hành Phân tích định lượng – Ths.Lê Thị Thanh Hương.pdf

400 KB

Giáo trình thực tập mòn Hệ thống thòng tin địa lý, 41 Tr.pdf

1,489 KB

Giáo trình Thực Tập Trắc Địa 1 – Ts.Nguyễn Khắc Thời, 62 Trang.pdf

889 KB

Giáo trình Vật lý nguyên tử và Hạt nhân – Trần The.pdf

1,965 KB

Giáo trình xác suất thống kê, 50 trang.pdf

1,152 KB

GiaoTrinhDanhGiaTacDongMoiTruong_svthanhdo.com.rar

1,553 KB

Hóa Học Dầu Mỏ và Khí (NXB Kỳ Thuật 2006) – TsếĐinh Thị Ngọ, 252 Trang.pdf

11,143 KB

Hóa học nám thứl MPSI và PTSI – Đào Quý Chiệu, 420 Trang.pdf

6,101 KB

Hóa học nám thứ2 MPSI và PTSI – Từ Ngọc Ánh, 290 Trang.pdf

49,378 KB

Hóa học vò cơ 1 – Lý thuyết đại cường vẽ hóa học – Hoàng Nhâm, 278 Trang.pdf

17,248 KB

Hóa học vô cơ 2 – Các nguyên tố hóa học điển hình – Hoàng Nhâm, 294 Trang.pdf

15,865 KB

Hóa học vô cơ 3 – Các nguyên tố chuyến tiếp – Hoàng Nhâm, 329 Trang.pdf

14,707 KB

Hóa Kỳ Thuật Mòi Trường – Nhiều Tác Giả, 87 Trang.pdf

9,248 KB

Hóa Kỳ Thuật Mòi Trường – Nhiều Tác Giả, 145 Trang.pdf

9,248 KB

Hóa phân tích Lý thuyết và Thực hành – Pgs.Ts.Lê Thành Phước.pdf

5,551 KB

Hoàn thiện còng nghệ, thiết bị sản xuất và ứng dụng Maltodextrin, 140 Trang.pdf

4,814 KB

Hướng dln lập và Quản lý chi phí đầu tưxáy dựng còng trinh.pdf

1,503 KB

Khí hậu và Khí tượng đại cương – Trần Còng Minh, 255 Trang.pdf

7,301 KB

Khí Tượng Học Synốp (phần nhiệt đới) – Trần Còng Minh, 158 Trang.pdf

10,432 KB

Khoáng sét và sự liên quan của chúng với một vài chì tiêu lý hoá hoc.pdf

694 KB

Kịch Bản Biến Đồi Khí Hậu – Ts.Phạm Khỏi Nguyên, 34 Trang.ppt

3,580 KB

Kiến thức tổng hợp Hóa học – Nguyễn Anh Khường.doc

4,572 KB

Kỳ thuật khai thác nước ngầm – Ts.Phạm Ngọc Hải – Phạm Việt Hòa, 165 Trang.pdf

10,336 KB

Kỳ thuật khai thác nước ngầm – Ts.Phạm Ngọc Hải, 157 Tr.pdf

10,336 KB

Lý thuyết đàn hôi – Đinh Thị Thu Thao.pdf

605 KB

Máy Bơm và Trạm Bơm – Nhiều tác giả, 237 Trang.pdf

5,105 KB

Năng lượng mặt trời lý thuyết và ứng dụng – Ts.Hoàng Dương Hùng, 214 Trang.pdf

8,213 KB

Nhiên Liệu Dầu Khí (NXB Đại Học Q6 2007) – Hoa Hừu Thu, 120 Trang.pdf

1,376 KB

Nhiệt động học – Ngò Phú An, 320 Trang.pdf

2,762 KB

Nhiệt động học 2 – Ngò Phú An, 155 Trang.pdf

3,650 KB

Nhừng khám phá khoa học – Nhiều tác gia.pdf

91 KB

Nhừng thực nghiệm lý thú vẽ Hoá học – Nhiều tác giả.chm

22 KB

Phát triển bền vừng và nhện thức về mòi trường, 76 Trang.pdf

675 KB

Phương pháp giải bài tập hoá học Hừu cơ.doc

2,544 KB

Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học Tập 2 – Gs.Ts.Le Huy Bá, 475 Trang.pdf

8,093 KB

Phương Pháp Phân Tích Các Chỉ Tiêu Mòi Trường – Ths.Đinh Hải Hà, 118 Trang.pdf

791 KB

Phương pháp thiết kế cấp phối hỏn hợp bê tòng đầm lăn – Hoàng Phó Uyẻn.rar

4,557 KB

Quá Trình và Thiết Bị Còng Nghệ Hóa Học Tập 10 – Phạm Văn Bòn, 468 Trang.pdf

2,088 KB

Quản lý chất thải rắn sinh hoạt – Ts.Nguyễn Trung Việt.pdí

239 KB

Quản lý chất thải rắn và chất thải quy hại – Ths.Võ Đình Long, 112 Trang.pdf

491 KB

Sản phấm dầu mỏ thương phấm – Ths.Trương Hừu Trì, 145 Trang.pdf

5,267 KB

Sáng tạo bất đẩng thức – Phạm Kim Hùng, 343 Trang.pdf

10,282 KB

Sinh lý học tập 1 – Pgs.Trịnh Bỉnh Dy, 363 Trang.rar

5,993 KB

Sinh lý học tập 2 – Pgs.Trịnh Bỉnh Dy, 405 Trang.rar

5,730 KB

Sơ đô còng nghệ và hoạt động của nhà máy lọc dầu điến hình, 133 Trang.pdf

1,626 KB

Thế giới nhưtòi thấy – Albert Einstein, 216 Trang.doc

354 KB

Thi còng đập bẻtòng đấm lăn định bình kết quả và kinh nghiệp.pdf

404 KB

Thiết bị phản ứng trong còng nghiệp hóa dầu – Trần Còng Khanh, 256 Trang.ppt

7,351 KB

Thiết kế định hình các mầu nhà vệ sinh nòng thon.pdf

6,802 KB

Thoát nước và xử lý nước thải còng nghiệp – Trần Hiếu Nhuệ, 303 Trang.pdf

23,067 KB

Thực hành vận hành trên hệ thống mò phỏng – Thiết bị hóa dầu, 115 Trang.pdf

1,472 KB

Thuyết tương đối cho mọi người – M.Gardner.pdf

728 KB

Tồng hợp về hóa dầu, 206 Trang.pdf

1,368 KB

Trắc Địa Đại Cương – Hoàng Xuân Thành – Đào Duy Liêm, 290 Trang.pdf

5,901 KB

Tuyên tập câu hỏi định tính vật lý – Nguyễn Quang Đòng, 106 Trang.pdf

1,279 KB

ứng dụng CN bè tòng đấm lăn trong XD đập bẻ tòng trọng lực ờ VN.doc

4,902 KB

Vai trò của còng nghệ sinh học trong xử lý nước thải, 99 Trang.pdf

1,329 KB

Vật lý hạt nhân và ứng dụng – Phạm Quốc Hùng, 101 Trang.pdf

1,900 KB

Vi Hóa Sinh Kỳ Thuật Mòi Trường – Ths.Nguyễn Trần Thiện Khánh, 105 Trang.pdf

2,184 KB

Vi Sinh Vật Học Mòi Trường – Lê Xuân Phương, 308 Trang.pdf

6,712 KB

Viết các phản ứng Oxi hóa khửthường gặp – Võ Hõng Thái, 37 Trang.pdf

490 KB

Xử lý bức xạ và cơ sờ của còng nghệ bức xạ – Ts.Trần Đại Nghiệp, 97 Trang.pdf

1,889 KB

Xử lý nước thải bệnh viện bằng bẽ sinh học tiếp xúc hiếu khi.pdf

937 KB

Xử Lý Nước Thải Sinh Hoạt – Nhiều Tác Giả, 31 Trang.ppt

6,772 KB

 

 25k/4 tài liệu

Leave a Reply