Home Hướng dẫnHD Ansys Di chuyển và sao chép các nút và phần tử trong ansys

Di chuyển và sao chép các nút và phần tử trong ansys

by admin
43 views

Thông thường ta phải hòan tất việc mô hình hình học trước khi sinh lưới PTHH. Tuy nhiên khi mô hình có các đối tượng hình học lặp đi lặp lại, ta có thể chỉ cần mô hình và sinh lưới chỉ 1 phần của mô hình rồi dùng lệnh sao chép để tạo ra mô hình hoàn chỉnh. Thường thì cách này đòi hỏi ta suy tính kỹ trước khi thực hiện nếu muốn áp dụng thành công.
Để sao chép các vùng đã được sinh lưới, ta dùng các lệnh AGEN, VGEN, ARSYM, VSYMM, ATRAN hay VTRAN. Khi đó tất cả các đôi tượng cấp thấp hơn cũng như các nút và lưới phần tử cũng sẽ được sao chép cùng đốì tượng.
Ta cũng phải suy tính trước để đảm bảo rằng biên của các vùng được sao chép sẽ khớp nhau đến từng nút. Chẳng hạn nếu sinh lưới tự do 1 khối, các nút ở đầu trái sẽ không nhất thiết khớp với các nút ở đầu phải. Nếu được nối lại với nhau chúng sẽ tạo ra sự bất liên tục.

Capturesw
Tạo khối mới đã được sinh lưới

Tạo ra 1 khối có chia lưới với biên có các nút bố trí tương thích.
Việc tạo ra các cách bô” trí nút khớp nhau dọc theo các cạnh của vùng sinh lưới cũng tương đối dễ dàng: ta chỉ cần chỉ định cùng số đường và cùng số chia phần tử ưên cạnh ở cả 2 phía của đối tượng cần sao chép. Tuy nhiên với các khối thì không dễ dàng như vậy. Ta phải dùng “mẹo” để tạo ra lưới chia giông nhau ở cả 2 mặt của khối cần sinh lưới. Trước khi sinh lưới cho khối cần tạo lưới, ta tạo lưới 1 ưong 2 mặt cần phải khớp nhau bằng các phần tử diện tích ảo (dummy area elements) và sau đó sao chép lưới chia đến mặt còn lại. Sau đó ta có thể sinh lưới với các phần tử khối. Các phần tử ảo sau đó sẽ được xóa đi khi sinh lưới hoàn tất.
Tuy nhiên ngay cả khi các biên tiếp giáp của các đôi tượng được sao chép khớp nhau đến từng nút, bậc tự do của các nút này cũng có thể sẽ độc lập với nhau và tạo ra sự bất liên tục trong mô hình. Khi đó ta phải dùng lệnh NUMMRG, ALL để loại bỏ sự bất liên tục này. Thường sau đó ta nên sử dụng lệnh NUMCMP.

Bài viết liên quan

Leave a Comment