DVD_ Mô đun tích hợp cho lĩnh vực điện điện tử ANSYS HFSS 13.0.2 + tài liệu hướng dẫn

ansyshic
Ansys HFSS 13 32bit & 64bit | 354.3 mb

ANSYS HFSS là một gói phần mềm mạnh mẽ, ANSYS HFSS có thể tính toán cùng lúc nhiều tham số đối với tất cả các linh kiện điện tử trong không gian 3 chiều với hình dạng bất kỳ.
ANSYS HFSS sử dụng để giải quyết các bài toán trong lĩnh vực điện, điện tử , phân tích phần tử hữu hạn. ANSYS HFSS hoạt động dựa trên nguyên lý và các công thức của Maxwell, ANSYS HFSS có thể xác định chính xác tất cả các đặc điểm của 1 thiết bị bất kỳ khi chịu ảnh hưởng bới các yếu tố ngoài như bức xạ, tân số …vv…
ANSYS HFSS có thể mô phỏng sự thu sóng của ăng-ten, mô phỏng chuyển mạch, mô phỏng các thành phần trong ống dẫn sóng, mô phỏng bộ lọc …vv…
Các thông số mà ANSYS HFSS tính toán được có thể được sử dụng cho các phần mềm chuyên dụng sau này như Ansoft Designer, ADS …vv…
 

Price:  50k.   1 CD