DVD_Phần mềm mô phỏng CFD Autodesk Simulation CFD 2013 SP1 (x86/x64)

Phần mềm mô phỏng CFD Autodesk Simulation CFD 2013 SP1 (x86/x64)


Autodesk Simulation CFD (trước đây gọi là CFdesign) cung cấp các công cụ mô phỏng dòng chảy nhanh, chính xác và linh hoạt, các công cụ mô phỏng nhiệt để giúp dự đoán hiệu suất sản phẩm, thiết kế tối ưu hóa, và kiểm tra chất lượng sản phẩm trước khi sản xuất giảm thiểu tốn kém do sản xuất sai, sản xuất thử và nhận được sản phẩm sáng tạo cung cấp cho thị trường nhanh hơn. Dễ dàng tìm hiểu và so sánh lựa chọn thiết kế tối ưu và hiểu rõ hơn những tác động của sự lựa chọn thiết kế bằng cách sử dụng một môi trường thiết kế nghiên cứu sáng tạo và các công cụ tự động hóa. Thực hiện các thiết kế tốt hơn trước đó trong quá trình phát triển sản phẩm với Autodesk Simulation CFD 
 

Price:  50k