Home Điện-Điện tử File cài đặt phần mềm SynaptiCAD Product Suite 17

File cài đặt phần mềm SynaptiCAD Product Suite 17

by yen_ty
64 views

x2

SynaptiCAD Product Suite 17.07e | 137.9 MB

SynaptiCAD được thành lập bởi các kỹ sư điện để tạo ra các công cụ thiết kế giúp các kỹ sư kiểm tra lại các thiết kế của họ.  Chính các kỹ sư đã thất vọng bởi họ phải gần như hoàn thành một thiết kế trước khi có thể có được kết quả mô phỏng.. Người sáng lập của chúng tôi đã quyết định rằng phải có một cách tiếp cận tốt hơn để tương tác với các công cụ thiết kế và từ ý tưởng này đơn giản họ tạo ra SynaptiCAD, một công ty tạo ra “các công cụ để kiểm nghiệm”. Ý tưởng này  có trong tất cả các giao diện công cụ của chúng tôi.

50k/DVD

Bài viết liên quan

Leave a Comment