Giới thiệu sơ bộ phần mềm mô phỏng kỹ thuật 3DVIA Composer

Hướng dẫn các thiết lập cơ bản cho phần mềm, chủ yếu là phần view và lưu các định dạng trình chiếu cho phần mềm.

 
3DVIA Composer 2

Leave a Reply