Giới thiệu sơ lược mô đun ANSYS SIwave

ANSYS SIwave là một nền tảng thiết kế chuyên biệt đầy đủ nhất, mạnh nhất cho phân tích tín hiệu và các gói EMI điện tử và PCBs. Phần mềm này có sẵn trong ba gói phân tích chuyên ngành: SIwave-DC, SIwave-PI và SIwave. Các sản phẩm xây dựng khác nhau, cung cấp sự linh hoạt tối đa để trang bị cho PCB và gói kỹ sư với khả năng phân tích họ yêu cầu.

ANSYS SIwave-DC: Phân tích thất thoát hiệu điện thế trên bảng mạch
siwave-dc-voltage-drop-analysis-bg

ANSYS SIwave-PC: Phân tích và tối ưu hóa truyền dẫn điện AC
siwave-power-delivery-network-bg

ANSYS SIwave: Phân tích các dòng tín hiệu.
siwave-power-delivery-network-bg

siwave-signal-integrity-emi-bg

Leave a Reply