Home Hướng dẫnMatlab Hàm dùng để lấy xấp xỉ một đồ thị trong matlab

Hàm dùng để lấy xấp xỉ một đồ thị trong matlab

by admin
36 views

analysis_polyfit

POLIFIT là một hàm dùng để lấy xấp xỉ một đồ thị. Cấu trúc của lệnh POLIFIT như sau, bạn tham khảo nhé !
x = []; —————– mảng x
y = []; —————– mảng y
n = k; —————– dạng của đường cong xấp xỉ (n = 2: parabol, n = 3, 4,5, ….)
p = polyfit(x,y,n);
xi = linspace(…,…,…);
z = polyval(p,xi);
plot(x,y,xi,z);

Bài viết liên quan

Leave a Comment