Home Chuyên ngành HÌNH BIỂU DIỄN VÀ CÁCH GHI KÍCH THƯỚC TRONG BẢNG VẼ CHI TIẾT

HÌNH BIỂU DIỄN VÀ CÁCH GHI KÍCH THƯỚC TRONG BẢNG VẼ CHI TIẾT

by minhhoang
153 views

1 .Nội dung bản vẽ chi tiết

Bản vẽ chi tiết dùng để chế tạo và kiểm tra chi tiết. Nó phải thể hiện đầy đủ hình dạng, độ lớn và chất lượng chế tạo của chi tiết. Nội dung của bản vẽ chi tiết bao gồm những phần sau:


• Hình biểu diễn: gồm có các hình chiếu, hình cắt, mặt cắt… thể hiện một cách rõ ràng hình dạng và kết cấu của chi tiết.
• Kích thước: gồm tất cả các kích thước cần thiết cho việc chế tạo và kiểm tra chi tiết, thể hiện đầy đủ độ lớn của chi tiết.
• Yêu cầu kỹ thuật: gồm có nhám bề mặt, sai lệch giới hạn của kích thước, sai lệch về hình dạng, vị trí bé mặt, yêu cầu về nhiệt luyện và các yêu cầu kỹ thuật khác thể hiện chất lượng của chi tiết.
• Khung tên: gồm có tên gọi chi tiết, vật liệu chế tạo chi tiết, tỷ lệ của bản vẽ, ký hiệu của bản vẽ…

2. Hình biểu diễn

2.1 Hình biểu diễn chính

Trong bản vẽ, hình chiếu từ trước hay hình cắt đứng là hình biểu diễn chính. Diễn tả nhiều nhất về hình dạng và kích thước, phản ánh vị trí làm việc của chi tiết hoặc vị trí gia công chi tiết trên máy công cụ ở nguyên công chủ yếu. Đồng thời hình chiếu chính có vị trí sao cho việc bố trí các hình biểu diễn khác có lợi nhất (ít nét khuất và sử dụng khổ giấy một cách hợp lý).

2.2 Các hình biểu diễn khác

  • Ngoài hình biểu diễn chính còn có các hình biểu diễn khác: hình chiếu, hình cắt, mật cắt, hình trích… Các hình biểu diễn này diễn tả các đặc điểm và kích thước của chi tiết mà trên hình biểu diễn chính chưa diễn tả hoặc diễn tả chưa rõ.
  • Số lượng các hình biểu diễn này phụ thuộc vào mức độ phức tạp của chi tiết, sao cho số lượng hình biểu diễn ít nhất mà thể hiện đầy đủ nhất vẽ hình dạng và cấu tạo chi tiết.

3. Kích thước

3.1 Chuẩn kích thước

• Bản vẽ chi tiết bao gồm tất cả các kích thước cần thiết cho việc chế tạo và kiểm tra chi tiết. Kích thước trên bản vẽ phải ghi đầy đủ. chính xác, rõ ràng và phải phù hợp với yêu cầu công nghệ. Do vậy, chọn chuẩn kích thước phải phù hợp với công nghệ tạo ra chi tiết đó.
• Ví dụ 1 : Thứ tự gia công trục bậc, lỗ bậc. (Hình 1.1 )

Hình 1.1

3.2 Ghi kích thước

• Nếu có một loạt các kích thước liên tiếp nhau thì có thể dùng cách ghi theo chuẩn “0”. (Hình 1.2)

Hình 1.2

• Kích thước của mép vát 45o được ghi như hình 1.3, kích thước của mép vát khác 45o thì ghi theo nguyên tắc chung về kích thước.

Hình 1.3

• Khi trên bản vẽ có các phần tử giống nhau và phân bố đều nhau trên chi tiết thì ghi dưới dạng một tích số. (Hình 1.4)

Hình 1.4

• Đối với một số lỗ cho phép ghi kích thước theo quy ước đơn giản. (Hình 1.5).

Hình 1.5

• Khi thiếu hình biểu diễn thì kích thước độ dày và chiều dài của chi tiết được ghi bằng ký hiệu S và L (Hình 1.6).

Hình 1.6

Bài viết liên quan