Home Hướng dẫnHD Ansys Hình chiếu chi tiết trong ansys Design Modeler

Hình chiếu chi tiết trong ansys Design Modeler

by admin
140 views

Làm việc với Details View

22-08-2014 4-27-03 CH
• Những tính năng nhập được liệt kê trong Details View
• cột thứ 2 chứa các giá trị nhập hoặc chọn.
• nhấn để kích hoạt ô
• các ô cần đối tượng (Sketch, Geometry,…) sẽ hiển thị Apply/Cancel khi được kích hoạt

22-08-2014 4-26-48 CH • ô màu vàng thể hiện cần input (nhập số hoặc chọn).

22-08-2014 4-26-55 CH

Làm việc với Details View

•  chọn 1 tính năng có sẵn để chỉnh sửa chi tiết
22-08-2014 4-27-17 CH

•  chi tiết màu xám của tính năng được tạo trước không thể chỉnh sửa
22-08-2014 4-27-26 CH

•  để chỉnh sửa tất cả chi tiết, nhấp chuột phải vào tính năng trên Tree Outline và chọn Edit Selections.

•  chỉnh sửa tất cả chi tiết của tính năng tạo trước

22-08-2014 4-27-42 CH

 

 

Bài viết liên quan

Leave a Comment