Hướng dẫn lập trình 2D / 3D/ MultiAxis/ Art cho MasterCamX

ài liệu đề cập đến các vấn đề hướng dẫn sử dụng các lệnh trong MasterCam bao gồm các mảng như thiết kế 2D/3D , Gia công 2D/3D , FDMDrill , Art , ngoài ra còn có tài liệu hướng dẫn sử dụng MasterCam X4 for Solidworks , và hướng dẫn MasterCamX2 Advance MultiAxis Tutorial (tài liệu nâng cao về gia công nhiều trục) . Rất hữu ích cho những bạn mới tìm hiểu MasterCamX.
Một số hình ảnh được đề cập trong các tài liệu :
MasterCam_1
MasterCam_2

MasterCam_3

One Response

  1. hai nguyen October 17, 2015

Leave a Reply