Hướng dẫn mô phỏng tĩnh với SolidWorks Simulation

Cung cấp các kiến thức về trình tự xác lập điều kiện biên, khai báo thông số, làm quen với môi trường phân tích trong solidworks, và quan trọng nhất là biết đọc các kết quả phân tích với solidworks.

2014-10-28 03-41-22 PM

Leave a Reply