Home Hướng dẫnHD Ansys Hướng dẫn quy trình tạo lưới trong ansys

Hướng dẫn quy trình tạo lưới trong ansys

by admin
66 views

ansys
Phát sinh lưới.
Thủ tục phát sinh lưới cho nút và phần tử gồm 3 bước chính sau: đặt thuộc tính cho phần tử, đặt thông số cho lưới sẽ phát sinh, phát sinh lưới.
Đặt thuộc tính cho phần tử.
Các đặc trưng sau cần phải chỉ định:
– Loại phần tử.
– Các hằng số vật liệu (gồm các đặc trưng hình học như chiều dày, …)
– Các đặc trưng vật liệu (module đàn hồi, hệ số dẫn nhiệt, ..).
– Hệ trục tọa độ phần tử.
Đặt thông số cho lưới sẽ phát sinh.
Gồm hình dạng phần tử, vị trí các nút giữa, kích thước lưới sẽ cần thiết khi sinh lưới. Đây là 1 trong các bước quan trọng nhất của quá trình tính toán. Những thông số thiết lập ở bước này sẽ có ảnh hưởng lớn đến độ chính xác cũng như tốc độ tính toán. Các thông số này phải được thiết lập ngay sau quá trình mô hình hình học.
Với các bài toán tuyến tính tính toán tĩnh hay tính toán nhiệt, ta có thể để chương trình tự động thiết lập tất cả các thông số cho quá trình sinh lưới, trong đó các kích thước phần tử được thiết lập sao cho sai số trong quá trình tính toán nhỏ hơn một giá trị đã đặt trước.

Bài viết liên quan

Leave a Comment