Không thể mở được Cimatron E10 trên windown 7 64bit

cimatron e10 windown7
Với windown 7 64bit thì bạn phải nhấp phải vào biểu tượng và Run as administrator thì nó mới chạy.
Còn nếu khi chạy mà nó hiện ra cimatron explorer manager, không hiện phần giao diện của ciamtron thì bạn vào task manager, vào phần process, nhấp phải vào các tên Cimexp.. rồi End process, tắt hết chúng rồi mở lại phần mềm, đôi lúc bị lỗi nhưng mở vài lần sẽ được.

Leave a Reply