Kiểm tra mô hình hình học trong phần mềm ansys

-9123-5478083
Kiểm tra mô hình hình học.
Trong các phần trước, ta đã biết một số điều kiện ngăn cản việc sửa đổi mô hình hình học. Các điều kiện này được đưa vào chương trinh ANSYSí® để ngăn cản sự lẫn lộn giữa các số liệu của mô hình hình học và mô hình PTHH. Ta có thể tóm tắt như sau:
– Không thể xóa hay di chyển các điểm, đường, mặt hay khối đã được sinh lưới.
– Các nút hay phần tử gắn liền với điểm, đường, mặt hay khối thì không thể di chuyển được. Chúng có thể bị xóa bằng các lệnh xCLEAR.
– Các mặt của một khôi thì không thể xóa hay thay đổi được.
– Các đường của 1 mặt cũng không thể xóa hay thay đổi được (trừ khi dùng lệnh các LDIV, LCOMB hay LFILLT).
– Ta cũng không thể xóa các điểm của 1 đường. Chúng chỉ có thể được di chuyển bằng lệnh KMODIF, lệnh này cũng xóa các đường, mặt và khối đi kèm với điểm đó.
Ta có thể giải thích các điều kiện trên như sau: mô hình hòan chỉnh có thể được xem như một chồng các khối đốì tượng, khối dưới cùng là các điểm, tiếp đó là các đường, mặt,. Nếu thay đổi đối tượng bậc thấp ta sẽ làm ảnh hưởng đến các đối tượng bậc cao hơn nằm trên nó.

gtuy

Tuy nhiên các điều kiện trên cũng không quá khắt khe và ta cũng có thể bỏ qua một số ràng buộc khi thực hiện một tác vụ nào đó tuy rằng khi đó ta sẽ mất đi những giới hạn an toàn mà chương trình cung cấp. Điều này làm tăng xác suất gây lỗi cho cơ sở dữ liệu của chương trình.

Leave a Reply