Làm nhám bề mặt với jdpaint

Rough(3) ( làm nhám bề mặt)

Lấy bông hoa làm ví dụ tiếp:

Chọn

hb1 hb 2

Hiện bảng

1.Bấm cho vòng tròn to ra

2.Chỉnh độ cao nhám mình muốn

3.Tick color  tick màu của hoa đã tô để không làm nhám ra nền

4.Click chuột trái vào chỗ cần làm nhám

Kết quả

hb4

Thông số:

-Height: độ cao nhám

-Distribution:Điểm để nổi nhám lên

Over: nổi trên mặt hoa(tức là nếu độ cao hoa là 3 Height 0.3  Tổng độ cao là 3.3)

Over and  Below: nổi lửng(tức là nếu độ cao hoa là 3 Height 0.3  Tổng độ cao là 3.15)

Below: nổi bên dưới (tức là nếu độ cao hoa là 3 Height 0.3  Tổng độ cao vẫm là 3)

-Smooth Times:làm mịn nhám

(nếu chỉnh là 10 kết quả: )

-Color:hb3

0.Ignore: màu nào cũng làm việc được

0.Color: chỉ làm việc với màu đã chọn

0.Not Color: chỉ không làm việc với màu đã chọn và làm việc với tất cả màu còn lại

Leave a Reply