Home Chuyên ngànhThiết kế ngược Lệnh mặt trong Rapidform_Surface Cut

Lệnh mặt trong Rapidform_Surface Cut

by phuong_adv
102 views

Show / Hide Entity
Để hiển thị lưới bạn nhấn tổ hợp phím (Ctrl+1)
ti ếp theo bạn cho ẩn  Extrude2 (Merge) trên cây cấu trúc.
Mesh Fit Surface
  Nhấn vào nút  zn1 (MeshFit) trên thanh công cụ để thực hiện lệnh chia lưới cho bề mặt cong.
Nhấn vào nút  zn2(Don’t Close Control) trên cây hộp thoại để ngăn chặn việc đóng cây hộp thoại sau khi bạn nhấn nút OK.
Chọn khu vực sau đây và nhấp vào nút OK. Một bề mặt được tạo ra từ khu vực được lựa chọn.

zn3
Trong cùng một cách, tạo ra ba nhiều mặt từ các khu vực xung quanh. Kết quả sẽ được như trong hình dưới đây;

 

zn4

Show / Hide Entity
Ẩn lưới dữ liệu (Ctrl +1).

Hiện Extrude 2 (Merge) trong cây cấu trúc.

zn5

Bài viết liên quan

Leave a Comment