Home Hướng dẫnHD Ansys Một số phần tử có thể sử dụng trong sinh lưới thích ứng với ansys

Một số phần tử có thể sử dụng trong sinh lưới thích ứng với ansys

by admin
18 views

GADV3-1
Một số phần tử có thể sử dụng trong sinh lưới thích ứng.
Các phần tử kết cấu 2 chiều: PLANE2, PLANE25, PLANE42, PLANE82, PLANEX3. Các phần tử khối 3 chiều: SOLID45, SOLID64, SOLID73, SOLID92, SOLID95.
Các phần tử vỏ 3 chiều: SHELL43, SHELL63, SHELL93.
Các phần tử nhiệt 2 chiều: PLANE35, PLANE75, PLANES5, PLANE77, PLANE78.
Các phần tử nhiệt 3 chiều: SOLID70, SOLĨD87, SOLID90.
Các phần tử vỏ 3 chiều cho bài toán nhiệt: SHELL57.

1. Trong phần tiền xử lý (preprocessor), nhập các loại phần tử, đặc trưng phần tử và vật liệu phù hợp với các loại phần lử kể trên
2. Xây dựng mô hình hình học để tạo ra các mặt hay khối có thể sinh lưới được. Ta không cần chỉ định kích thước phần tử hay sinh lưới trước, macro ADAPT sẽ tự động thực hiện điều đó.
3. Ta có thể chỉ định loại bài toán cùng các thông số, tải trọng, các tùy chọn về bước tải ngay trong phần tiền xử lý (Preprocessor). Chỉ nên áp đặt tải trọng lên mô hình hình học, lực quán tính trong 1 bước tải (Các tải lên phần tử, nút; các phương trình ràng buộc có thể đặt lên mô hình thông qua chương ưình con ADAPTBC.MAC của người dùng. Tải gồm nhiều bước tải được áp đặt qua chương trình con ADAPTSOL.MAC).
4. Thóat khỏi phần tiền xử lý.
5. Bắt đầu tính toán bằng cách thực thi lệnh ADAPT. Lưu ý rằng ta có thể dùng macro ADAPT trong bài toán nhiệt hay bài toán tính toán kết cấu nhưng không thể thực hiện đồng thời cả 2 tính toán trên trong 1 lời giải thích ứng. Khi quá trình lặp sinh lưới thích ứng diễn ra, các kích thước phần tử sẽ được hiệu chỉnh nhằm gia giảm sai sô’ về năng lượng đến khi sai số cuôì cùng nhỏ hơn giới hạn cho phép.
Khi lệnh ADAPT được thực thi, macro này giành quyền điều khiển đến khi kết thúc chương trình. Macro ADAPT sẽ xác định kích thước phần tử, sinh lưới, giải và ước lượng sai số và lặp đến khi tiêu chuẩn sai số về năng lượng được thỏa. Tất cả các bước trong quá trình trên đều được tự động thực hiện.
6. Khi quá trình sinh lưới thích ứng hội tụ, chương trình sẽ tự động kiểm tra hình dạng phần tử và sau đó nó sẽ trả quyền điều khiển về cho module chương trình trước khi bắt đầu sinh lưới thích ứng.

Bài viết liên quan

Leave a Comment