MS PowerPoint File Properties Changer 3.16Thay đổi thuộc tính tập tin MS PowerPoint

MS PowerPoint File Properties Changer

GIỚI THIỆU

MS PowerPoint File Properties Changer là một chương trình cho phép bạn nhanh chóng xem và thay đổi thuộc tính file tài liệu MS PowerPoint như thông tin tóm tắt, thêm tem ngày tháng cho file và các thuộc tính tập tin khác.
MS PowerPoint File Properties Changer

Tính năng:

  • Xem và thay đổi siêu dữ liệu thông tin tóm tắt bao gồm: Tiêu đề, tác giả, từ khóa, bình luận, nguồn, số phiên bản, công ty, hạng mục…
  • Xem và điều chỉnh tem thời gian, ngày cho tập tin như: thời điểm tạo, thời điểm chỉnh sửa và thời điểm truy cập nội dung
  • Thay đổi các thuộc tính khác như: Read-only (chỉ đọc), Archieve (lưu trữ), Hidden (ẩn)…
  • Hỗ trợ các phiên bản MS PowerPoint từ 1997 đến 2010 bao gồm cả tập tin ppt và pptx
  • Thay đổi thuộc tính tập tin MS PowerPoint theo chế độ đơn và hàng loạt
  • Lưu các thuộc tính thành tập tin CSV để có thể được mở và chỉnh sửa bởi MS PowerPoint
  • Không yêu cầu thiết lập bất cứ phiên bản MS PowerPoint nào trên máy tính