MS Word Change Color Of Text Software 7.0Thay đổi màu sắc văn bản trong Word

MS Word Change Color Of Text Software

GIỚI THIỆU

MS Word Change Color Of Text Software là phần mềm hữu ích để thay đổi màu sắc văn bản trong một hoặc nhiều file Word. Người sử dụng có thể lựa chọn danh sách các file hay toàn bộ folder để xử lý. Chương trình gồm có các tùy chọn như: thay đổi màu sắc của tất cả các từ theo một kiểu nhất định, cỡ phông chữ hoặc định dạng hoặc thay đổi những từ được lựa chọn trong file đó.
MS Word Change Color Of Text Software

Một số tính năng chính:

  • Thay đổi màu sắc văn bản trong một hoặc nhiều file Word.
  • Cho phép lựa chọn danh sách các file hay toàn bộ folder để xử lý.
  • Gồm có các tùy chọn như: thay đổi màu sắc của tất cả các từ theo một kiểu nhất định, cỡ phông chữ hoặc định dạng hoặc thay đổi những từ được lựa chọn trong file đó.
  • Hỗ trợ Word 2000 trở lên.