MS Word Document File Properties Changer 3.16Thay đổi thuộc tính tập tin MS Word

MS Word Document File Properties Changer

GIỚI THIỆU

MS Word Document File Properties Changer là một ứng dụng sẽ giúp bạn nhanh chóng xem và thay đổi thuộc tính file tài liệu MS Word như thông tin tóm tắt, thêm tem ngày tháng cho file và các thuộc tính tập tin khác.
MS Word Document File Properties Changer

Tính năng:

  • Xem và thay đổi siêu dữ liệu thông tin tóm tắt bao gồm: Tiêu đề, tác giả, từ khóa, bình luận, nguồn, số phiên bản, công ty, hạng mục…
  • Xem và điều chỉnh tem thời gian, ngày cho tập tin như: thời điểm tạo, thời điểm chỉnh sửa và thời điểm truy cập nội dung
  • Thay đổi các thuộc tính khác như: Read-only (chỉ đọc), Archieve (lưu trữ), Hidden (ẩn)…
  • Hỗ trợ các phiên bản MS Word từ 1997 đến 2010 bao gồm cả tập tin doc và docx
  • Thay đổi thuộc tính tập tin MS Word theo chế độ đơn và hàng loạt
  • Lưu các thuộc tính thành tập tin CSV để có thể được mở và chỉnh sửa bởi MS Excel
  • Không yêu cầu thiết lập bất cứ phiên bản MS Word nào trên máy tính