Những tính năng nổi bật của phần mềm CAE Ansys

ANSYS® có những tính năng nổi bật như sau:

ansys-cfd-2-sm
– Khả năng đồ họa mạnh mẽ (như 1 chương trình CAD), giúp cho việc mô hình cấu trúc rất nhanh, chính xác. Có khả năng truyền dẫn những mô hình CAD của cấu trúc, thành phần hay hệ thống.
– Giải được nhiều loại bài toán như: tính toán chi tiết máy, cấu trúc công trình, điện, điện tử, điện từ, nhiệt, lưu chất, trường cặp đôi…
– Thư viện phần tử lớn, có thêm phần tử sinh ra và chết (Element Birth and Death), dùng để loại bỏ phần tử hay thêm phần tử hoặc thay đổi độ cứng phần tử trong mô hình khi tính toán. Ví dụ như bài toán đào đất, xây dựng theo từng giai đoạn. Người sử dụng có thể tạo thêm phần tử mới.
– Đa dạng về tải trọng: tải tập trung, phân bố, nhiệt, vận tốc góc,…
– Phần xử lý kết quả cao cấp, cho phép vẽ các đồ thị, tính toán tô’i ưu,…
– Có thể dùng ANSYSf® như 1 ngôn ngữ lập trình.
– Có khả năng nghiên cứu những đáp ứng vật lý như: trường ứng suất, trường nhiệt độ, ảnh hưởng của trường điện từ
– Giảm chi phí sản xuất vì có thể tính toán thử nghiệm,…
– Tạo những mẫu kiểm ưa cho những môi ừường có điều kiện làm việc khó khăn (dùng trong Cơ Sinh Học).
– Chương trình có thể truy cập dễ dàng đến các hàm, lệnh, tài liệu tham khảo.
– Hệ thống Menu có tính trực giác giúp cho người sử dụng định hướng đi xuyên suốt chương trình ANSYS®. Người sử dụng có thể nhập dữ liệu bằng chuột, bằng bàn phím hay kết hợp cả hai.

Leave a Reply