Home Hướng dẫnHD Ansys Phân loại các nhóm lệnh trong phần mềm ansys

Phân loại các nhóm lệnh trong phần mềm ansys

by admin
21 views

Dùng lệnh: có khoảng 1000 lệnh, là công cụ cơ sở để giao tiếp
Dùng lệnh trong ANSYS® sẽ giúp cho chúng ta dễ dàng hơn trong việc quản lý các dữ liệu, cũng như dùng ANSYS® như một ngôn ngữ lập trình. Đặc biệt là phát huy cao độ tính liên kết của ANSYS® với các chương trình khác như CAD, các ngôn ngữ lập trình khác…
helpon2

Phân chia các lệnh theo chức năng thì có các nhóm lệnh sau:
– Nhóm 1: các lệnh dùng để định nghĩa tên file (/FILENAME tiêu đề (/TITLE,…), hệ thông đơn vị (/UNITS,…). Nếu không định nghĩa hệ thống đơn vị thì chương trình sẽ hiểu rằng đơn vị do người sử dụng qui định (USER).
– Nhóm 2: lệnh tạo mô hình dùng để định nghĩa kiểu phần tử, vật liệu, hằng sô’ vật liệu, các lệnh tạo hình học (điểm, đường, mặl, thể tích), các lệnh tạo nút, lưới phần tử,… (nhóm này bắt đầu từ lệnh /PREP7).
– Nhóm 3: các lệnh dùng để chọn kiểu bài tính, đặt tải trọng, điều kiện biên và tính toán, (nhóm này bắt đầu từ lệnh /SOLU).
– Nhóm 4: các lệnh dùng để xem và xử lý kết quả tính toán (nhóm này bắt đầu từ lệnh/POST1).
– Nhóm 5: lệnh thoát khỏi chương trình.
Phân chia các ỉệnh theo cách viết thì chúng ta có các nhóm sau:
– Dạng 1: Command name, Purl, Par2,… (không có dấu * hoặc / trước lệnh)
Ví dụ : D,all,all,0 F,1,FY,10
– Dạng 2: *Command name, Pari, Par2,… ( có dấu * trước lệnh)
Ví dụ : *end
*Create
– Dạng 3: /Commandname, Parti, Part2,… ( có dấu / trước lệnh)
Ví dụ : /Prep7 /Solu /Postl

Bài viết liên quan

Leave a Comment