Home Hướng dẫnHD Ansys Phương pháp phần tử hữu hạn trong tính toán cơ học

Phương pháp phần tử hữu hạn trong tính toán cơ học

by admin
81 views

Pc. Trường chuyển vị, biến dạng, ứn gsuất được xác định trong từng miền con. Mỗi miền con được gọi là một phần tử hữu hạn. Dạng phần tử có thể là thanh, thanh dầm, tâm, vỏ, khối. Các phần tử được nối kết với nhau qua các nút, nút được đánh số theo thứ tự từ 1 đến n (n là số nút của phần tử)

3D-Crouzeix.ANSYS® được lập ra từ năm 1970, do nhóm nghiên cứu của Dr. John Swanson, hệ thống tính toán Swanson {Swanson Analysis Systems, Inc.), tại Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Trong hệ thông này, bài toán cơ kỹ thuật được giải quyết bằng phương pháp phần tử hữu hạn lấy chuyển vị làm gốc

Bài viết liên quan

Leave a Comment