Plugin tạo mẫu tóc Joe Alter Shave and A Haircut 7.0.16 Plugin for Maya 2013 x64

Joe Alter Shave and A Haircut 7.0.16 Plugin for Maya 2013 x64

Hầu hết tất cả các thông số Cạo của đáp ứng với bản đồ hình học, (bao gồm cả các thuộc tính động học). Điều này có thể rất hữu ích để tăng tính hiện thực.
Chúng cũng đáp ứng với mô hình khối.
Trong đoạn video này cũng là một tổng quan về các thiết lập khác nhau cho tham số.Cạo
Không có mạng đổ bóng để tạo ra hoặc đính kèm, chỉ cần nhập số params và gán kết cấu giống như bất kỳ bề mặt Maya khác.
COMBING
Ngoài texturing, Cạo và Haircut kiểm soát tóc với một số loại hướng dẫn. Từ thời điểm bạn phát triển tóc, bạn đã sẵn sàng để bắt đầu làm việc. Không có thiết lập để làm trước khi bạn có thể bắt đầu nhận được kết quả hình ảnh.
Bao gồm trong các plugin là một bộ chải tương tác của các công cụ bên trong khung nhìn Maya và AE
Bạn cũng có thể tiết kiệm tắt cài đặt trước Maya (chúng tôi làm cho một bản xem trước cho bạn), và thậm chí cả kiểu tóc và áp dụng chúng vào các đối tượng mới, bất kể cấu trúc liên kết hoặc UV.

 Price 50k/cd

Leave a Reply