Rapidform-Chuyển dữ liệu thiết kế ngược sang UGS NX

File > liveTransfer(TM) To> UGS NX

 sx1 Export To UGS NX Lệnh cho phép bạn trực tiếp xuất các tính năng để UGS NX cùng với qua trình tạo nên mô hình đó mô hình của nó.

Note

Hiện nay hỗ trợ ứng dụng UGS NX 4 or later version.

sx2

Start From First Feature – Từ tính năng đầu tiên trong cây tính năng trong ứng dụng sẽ được xuất vào UGS NX.
Resume From Selected Feature – ừ tính năng chọn trong cây tính năng trong ứng dụng sẽ được xuất khẩu UGS NX.
Only Selected Entities – Tính năng được chọn sẽ được xuất sang UGS NX. Nếu bạn kiểm tra tùy chọn này, Use Selected Face hoặc Plane In UG For 2D Sketch Plane, xuất hiện. Nếu bạn sử dụng tùy chọn này, bạn có thể chọn duy nhất một mặt phẳng Phác thảo trong ứng dụng và một mặt phẳng hoặc mặt phẳng được chọn lựa trong UGS NX có thể được sử dụng như mặt phẳng phác thảo. Nếu bạn vô hiệu hóa tùy chọn này, bạn có thể chọn nhiều đơn vị và gửi chúng đến UGS NX.
Prefix For Feature Name – Bạn có thể xác định tiền tố cho tính năng tên mà sẽ được đặt tên trong SolidWorks.
Pause At… Nếu bạn kiểm tra tùy chọn này, bạn có thể chọn một số hoạt động của ứng dụng và hoạt động được lựa chọn trong thời gian bị tạm dừng xuất đi.

chú ý:

Chọn  File > liveTransfer(TM) để xác định sự phù hợp của các vật thể ứng dụng

Leave a Reply