Home Uncategorized SolidProfessor – SolidWorks courses (full 2012) eLearning

SolidProfessor – SolidWorks courses (full 2012) eLearning

by yen_ty
8 views

solidpro

Giá : 50.000vnđ

SolidProfessor – SolidWorks courses (full 2012) eLearning | Flash Video | English | Run time: >22 hours | 3.4 GB

Kĩ thuật, Bản vẽ, Thiết kế, Mô hình.
Nội dung video các bài học:

 • 3D Skills
 • Advanced Assemblies
 • Advanced Parts
 • Advanced Surfacing
 • AutoCAD to SolidWorks
 • Core Concepts
 • Drawings
 • DriveWorksXpress
 • PhotoWorks Essentials
 • Sheet Metal
 • SimulationXpress
 • SolidWorks Certification
 • SolidWorks Routing
 • SolidWorks Simulation
 • SolidWorks Workgroup PDM
 • TolAnalyst
  Cập nhật nội dung đào tạo.

 

Bài viết liên quan