Tài liệu hướng dẫn sử dụng các đời máy CNC hệ Fanuc v0, 0i, 15, 15i, 16, 16i 18, 18i, 20, 20i, 21, 21i, 30i, 31i, 32i

QUAERO CNC

camnangvanhanh

 Dung lượng 2.7Gb
Năm phát hành: 2008
Đây là tài liệu chính hãng của FANUC giá gốc là 160$. Tập hợp tất cả user manual cũng như service manual của tất cả các máy của hãng ( đến năm 2008).
Các đời máy:  Fanuc Series 0, 0i, 15, 15i, 16, 16i 18, 18i, 20, 20i, 21, 21i, 30i, 31i, 32i.
Tài liệu dùng cho: CNC Controls, CNC Functions, Drive System, Laser Systems, Operator Panels, I/O Subsystems, Communications, Software, Documentation.
Dưới đây là một số mô tả chung của hãng.
Computer controlled machines; machines for the treatment of material; machine tools
Computer software in stored form; databases (software) in stored form
Manuals; documentation (printed form) regarding computer controlled machines, machines for the treatment of material, machine tools; magazines regarding computer controlled machines, machines for the treatment of material, machine tools; journals regarding computer controlled machines, machines for the treatment of material, machine tools
Consulting regarding computer controlled machines, machines for the treatment of material, machine tools; research services and services for the development of computer controlled machines, machines for the treatment of material, machine tools
Nội dung đĩa:
55
CHỉ với file pdf mà dung lượng hơn 2.5Gb thì sẽ thấy là dữ liệu nhiều đến mức nào. Có thể gần 2000 file pdf.
Tài liệu Bonus thêm bằng tiếng Việt:
66

100k/DVD