Home Hướng dẫnThiết kế ngược Rapidform Tạo ảnh chụp màn hình với Rapidform

Tạo ảnh chụp màn hình với Rapidform

by phuong_adv
88 views

1.7.7. File > Capture Screen

 File > Capture Screen… lệnh này tạo ra một ảnh chụp màn hình của công việc của bạn trong nhiều cách khác nhau. Những hình ảnh chụp được đăng ký trong các thư mục ảnh..
 vg12
Chụp màn hình được đăng ký vào thư mục ảnh.

Sử dụng Capture Screen

1. Chọn File > Capture Screen… trên thanh menu hoặc nhấp vào biểu tượngvg13  trên thanh công cụ.
2. Khi đấy hộp thoại Capture dialog box xuất hiện. Chọn Current View để chụp hình ảnh trong mô hình xem.
3. Nhấn OK để hoàn thành hoạt động này. Hình ảnh được lưu vào các thư mục ảnh.

Tùy chọn chi tiết

vg14

Current View – Nếu được chọn, trong trường hợp của nhiều hướng nhìn tồn tại (View> Viewport), hướng xem hiện tại sẽ được chụp.

vg15

Entire Model View – Nếu được chọn, toàn bộ diện tích mô hình xem sẽ bị chụp.
Mouse Dragging Area – Nếu được lựa chọn, các khu vực xem kéo ra bằng cách di chuyển con chuột. Trong khi kéo, vùng lựa chọn sẽ được hiển thị trong thời gian thực.
Selected Window – Nếu được chọn, lựa chọn các cửa sổ ứng dụng xuất hiện xung quanh một hộp để được chụp lại.
Application Window – Nếu được lựa chọn, các cửa sổ ứng dụng toàn bộ sẽ bị chụp lại.

vg16

White Background – Nếu được lựa chọn, thì măc sau của mô hình  3D được xem và thay đổi trắng  khi Target là Current View, Entire Model Viewor Mouse Dragging Area.
Custom Resolution – Nếu được chọn, trong trường hợp xem mô hình 3D, bạn có thể chụp và lưu trữ các nội dung ở độ phân giải mong muốn (trên độ phân giải màn hình của máy tính) bằng cách sử dụng kỹ thuật dựng hình qua màn hình. Các giá trị nên được chọn giữa 20 và 8192. Tùy chọn này chỉ có sẵn khi cácTarget is Current View, Entire Model View or Mouse Dragging Area.
Show Dialog Tree – Nếu được chọn, cây thoại cũng được chụp khi Target là một trong các Current View or Entire Model View.
Copy To Windows Clipboard Nếu được chọn, nội dung  được chụp sẽ được  sao chép vào clipboard từ cửa sổ nơi các chương trình khác có thể lấy và sử dụng

Bài viết liên quan

Leave a Comment