Tạo thông số trong DesignModeler

Thao tác và ví dụ

Bất kỳ ô nhập nào có biểu tượng “□” cũng được thông số hóa
Chuyển “□” thành “D” để thông số hóa nguồn nhập cụ thể

Mẫu tên thông số mặc định:
Tên tính năng. Kích thước quy chiếu

Ví dụ;
Kích thước quy chiếu (H1) đối với Bản thảo được tạo trên mặt phẳng  XY=XYPlane.H1
Kích thước quy chiếu (FD1) đối với Extrude1 = Extrude1.FD1

Có thể thay đổi tên thông số.

Tạo biểu thức trong Parameter Manager

23-08-2014 11-30-45 SA

 

Quản lý tham số:

Các thông số trong Workbench

Các thông số được liệt kê trong Design Parameters Tab được mở trong giao diện Workbench.

23-08-2014 11-38-59 SAMultiple Design Points được tạo bằng cách sử dụng các giá trị biến không phụ thuộc khác nhau.

Biến phụ thuộc được tham chiếu trong DesignModeler Parameter Manager (Parameter/Dimension Assignments) được cập nhật với mỗi Design Point.
Thực hiện cập nhật trên nền tảng

23-08-2014 11-38-50 SA

 

Leave a Reply