Thanh công cụ lựa chọn trên ansys designmodeler

22-08-2014 4-35-12 CH 22-08-2014 4-35-23 CH

Ví dụ– Box Select

kéo từ phải sang trái để chọn các đối tượng,

được gắn trong ô

•  kéo từ phải sang trái để chọn các đối tượng, được gắn hoàn toàn hoặc 1 phần trong ô.
thanh lua chon ansys

Leave a Reply