Thao tác chuột đầy đủ với Ansys Designmodeler

Rotate Behavior (LMB):

• con trỏ chuột ngoài tâm : quay về hình chiếu Z

• con trỏ chuột gần tâm màn hình đồ họa:

Quay tự do

• con trỏ chuột gần mép màn hình đồ họa: quay về X (đỉnh/đáy) hoặc trục

Y (trái/phải)
22-08-2014 4-46-01 CH

• khi ở chế độ Rotate, Pan, hoặc Zoom:

–  nhấp chuột phải vào mô hình: thiết lập lại

tâm của hình và phép quay tại vị trí con trỏ

chuột (Được xác định bởi chấm đỏ)

–  nhấp chuột trái để mở mô hình tâm và tâm

quay Centroid

22-08-2014 4-46-10 CH

 

 

Leave a Reply