Home Chuyên ngànhThiết kế ngược Thiết kế ngược_Lưu các định dạng file Rapidform

Thiết kế ngược_Lưu các định dạng file Rapidform

by phuong_adv
13 views
File > New Lệnh này làm cho các ứng dụng sẵn sàng cho công việc mới. Nó bao gồm Viewing Window, Feature Tree, Model Tree và nhiều cài đặt khác nữa.

Làm thế nào để sử dụng lệnh New.

1. Chọn File > New thanh tren thanh menu hoặc nhấp vào biểu tượng kj1  tren thanh công cụ.
2.  Nếu có một mô hình hiện tại đã được thay đổi,thì hộp thoại save xuất hiện.

 kj2

Nếu chỉ có sự thay đổi đơn giản như xem quay, hộp thoại này sẽ không xuất hiện

 

Để lưu các thay đổi, nhấn Yes. Để không lưu các thay đổi, bấm số để bỏ hoạt động này, nhấn Cancel.

1.7.2 File > Open

File > Open lệnh mở một tập tin hiện có đuôi XRL.
chú ý:

Bạn không thể mở một phiên bản cao hơn của tập tin XRl so với phiên bản phần mềm hiện đang mở.

Làm thế nào để sử dụng lệnh Open ?

1. Bạn vào File > Open trên thanh menu hoặc nhấp vào biểu tượng  trên thanh công cụ.
2. Nếu có một mô hình hiện tại đã được thay đổi, thì hộp thoại lưu xác nhận xuất hiện.

 kj3

Nếu chỉ có sự thay đôi giản như xem, quay thì hộp thoại này sẽ không xuất hiện.

3. Để lưu các thay đổi, nhấn Yes. Để không lưu các thay đổi, bấm số để bỏ hoạt động này, nhấn Cance.
4. Hộp thoại sau xuất hiện:

 kj4

Chọn đường dẫn của tập tin để được mở trong hộp thoại. Chọn tên của tập tin trong cửa sổ trình duyệt.

Bao gồm Tuỳ chọn Hiển thị – Nếu tùy chọn này được kích hoạt, các tập tin được ưu tiên hiển thị (tồn tại trong tab Display của File> Preferences) và được lưu trữ với các tập tin XRL cũng được bao gồm

.Show Preview & Info – Nếu tùy chọn này được kích hoạt, xem trước (thumbnail) của file XRL được hiển thị. Đó là lựa chọn cuối cùng của tập tin XRL.

Summary Information – Thông tin tóm tắt hiển thị các thông tin như tác giả, tiêu đề và cũng hiển thị thông tin tất cả các thực thể của mô hình mở.

chú ý:

Bạn có thể thiết lập các thông tin tóm tắt cho các tập tin như tác giả, tiêu đề …. trong File > Summary Info

5. Nhấn vào Open to open the selected file. OtherwiseNhấn vào Cancel to quit this operation.

Bài viết liên quan

Leave a Comment