Tìm và mở file jdpaint có trong máy tính

Bạn muốn lấy một file trong máy tính để sử dụng trên phần mềm jdpaint, bạn có thể dùng chức năng open file để mở, còn nếu không biết file nằm ở đâu, thì bạn sử dụng chức năng search file có sẵn trong jdpaint, chỉ cần chọn thư mục cần tìm, tất cả các file mà jdpaint mở được đều sẽ hiển thị ra.

Bạn vào File rồi chọn search file

11-12-2013 12-12-43 PM

 

Làm theo các bước 1,2,3 trong hình

11-12-2013 12-14-01 PM

1. Duyệt tìm

2. Chọn thư mục muốn tìm

3. Nhấn Find Now để liệt kê tất cả các file

 

Leave a Reply