Trình tự các bước đầy đủ của một bài toán ANSYS

Cấu trúc cơ bản của một bài tính trong ANSYS® bao gồm ba phần: (1) phần mô hình hóa bài tính; (2) phần tính toán; (3) phần xử lý và xem kết quả.
ANSYS2003_Winners

Ngoài ba phần cơ bản này ra còn có thêm các phần phụ trợ như: (4) phần quản lý dữ liệu (chuẩn bị cho bài tính mới, đặt tên bài tính, đặt tiêu đề bài tính, lưu dữ liệu, gọi lại dữ liệu); (5) phần định hướng (chọn phương pháp chia lưới, khả năng tính toán);
(6) phần tối Ưu trong thiết kế (phần này được thực hiện sau phần (2), chúng ta phải xây dựng hàm mục tiêu, các ràng buộc), cấu trúc cơ bản kết hợp với cấu trúc phụ trợ gọi là cấu trúc đầy đủ.

Cấu trúc đầy đủ của một bài tính trong ANSYS® gồm các phần:

– Tính toán mới (Clear & Start New)

– Định nghĩa tên bài tính (Jobname).
– Định nghĩa tiêu đề (Change Title).
– Định hướng bài tính (Preferences). -Tạo mô hình tính (Preprocessor).
– Tính toán {Solution).
– Xử lý kết quả (.Postprocessor).
– Tốì ưu trong thiết kế {Design Opt).
– Lưu kết quả vào đĩa (Save_ DB).
– Đọc lại kết quả {Resume from).

Leave a Reply