Tùy chỉnh dung sai thiết kế ngược Rapidform

In Tolerance tab

fr1

Under Mesh,

Outlier For Allowable Deviation (%) – Trong khi tạo ra các bề mặt phù hợp từ dữ liệu lưới, ứng dụng bỏ qua poly-đỉnh gây ra độ lệch lớn nhất trong giá trị keyed trong đây. Vì vậy sau khi tạo bề mặt phù hợp, diện tích vượt quá khả năng chịu đựng sẽ ít hơn giá trị này.

Under Region,

Outlier For Geometry Type Checking (%) – hi lắp khu vực lưới để hình học giải tích (tức là máy bay, hình trụ, hình nón, vv), các ứng dụng bỏ qua poly-đỉnh gây ra độ lệch lớn nhất trong giá trị keyed trong đây. Vì vậy sau khi tạo hình học giải tích, diện tích vượt quá khả năng chịu đựng sẽ ít hơn giá trị này. (x. vì tùy chọn này là cho loại hình học của khu vực)

Geometry Type Checking Tolerance (mm) – Sau khi loại bỏ outlier bởi giá trị của outlier Đối với loại hình học Kiểm tra, các ứng dụng cố gắng để phù hợp với khu vực được lựa chọn để hình học giải tích cụ thể (ví dụ như máy bay, hình trụ, hình nón, vv.) Nếu độ lệch tối đa là trong giá trị này, các ứng dụng nhận ra rằng hình học giải tích.

Maximum Radius Of Analytic Region (mm) – Khi dự toán ứng dụng được lựa chọn khu vực là một hình học giải tích, ứng dụng chấp nhận vùng phân tích ước tính nếu chỉ có giá trị bán kính của nó là thấp hơn giá trị đề cập ở đây hoặc người nào khác ứng dụng bỏ qua nó. Do đó, giá trị này ngăn chặn các ứng dụng từ ước tính khu vực được lựa chọn là một hình học giải tích vô

Leave a Reply