Tùy chỉnh Hardware tab của Rapidform

ew1

Under Processor Feature Setup

Bạn có thể bật SSE2 (Streaming SIMD Extensions), SSE3 SSSE3 hoặc được cung cấp bởi CPU của bạn cho quá trình cao hơn. Các thiết lập tối ưu hóa được tự động thiết lập bởi các ứng dụng sau khi cài đặt hoặc chạy Hiệu suất Profiler (Trợ giúp> Launce Hiệu suất Profiler).

Under OpenGL Renderer Setup

Use Trackball Depth Average – Nó được sử dụng để tính toán các trung tâm luân chuyển trong giao diện mô hình.

Trackball Depth Average Resolution – Nó liên quan đến việc di chuyển màn hình trong giao diện mô hình

Frame Buffer Save/Restore – Nó liên quan đến dựng hình và tốc độ.
Các thiết lập tối ưu hóa được tự động thiết lập bởi các ứng dụng sau khi cài đặt hoặc chạy Hiệu suất Profiler (Trợ giúp> Launce Hiệu suất Profiler).

Under Scanner Direct Control

ạn có thể thiết lập máy quét yêu thích của bạn là True để khi bạn chạy Insert> Scanner kiểm soát trực tiếp> liveScan (TM), bạn có thể thấy chỉ có máy quét yêu thích trong các thiết bị trình đơn thả xuống

Leave a Reply