Home Chuyên ngànhThiết kế ngược Tùy chọn thiết lập chi tiết trong Rapidform

Tùy chọn thiết lập chi tiết trong Rapidform

by phuong_adv
11 views

sx10

sx9

Enable Multi-thread – Nếu điều này được thiết lập là true, nó sẽ tăng tốc độ quá trình mô hình của bạn.

Template XRL File – Chỉ định thư mục của tập tin XRL được sử dụng như bản mẫu. Mỗi khi ra mắt ứng dụng, các thiết lập trong Template XRL tập tin được sử dụng.

Update Product Automatically – ếu thiết lập là True, bất cứ khi nào bạn khởi động chương trình, nó sẽ kiểm tra nếu có bất kỳ bản vá lỗi cập nhật. Nếu có, nó sẽ tự động cập nhật các chương trình với những bản vá lỗi.

Cache Folder For Unloading and Backup – ác định thư mục cho bộ nhớ cache tập tin tạm thời trong mỗi hoạt động. Mặc định của nó là thư mục tạm của người dùng được chỉ định trong các biến môi trường hệ thống.

Show Support At Startup – Nếu đó là thật, Rapidform trang trực tuyến sẽ được hiển thị bất cứ khi nào Rapidform được đưa ra. Nếu Rapidform trực tuyến Trang là False, Rapidform trang trực tuyến sẽ không được hiển thị khi được đưa ra Rapidform.

View Manipulation Style – Bạn có thể chọn một trong những phong cách xem thao tác (phóng to, panning, luân phiên); Rapidform, SolidWorks, UGS NX, Pro / E Wildfire, CATIA, PolyWorks, Geomagic.

Zoom Center of Mouse Wheel Scroll – Khi bạn phóng to hoặc thu bằng cách sử dụng bánh xe chuột, các trung tâm phóng sẽ là vị trí hiện tại của con trỏ chuột.

Auto Save Reminder in Ever X Minutes – Bạn có thể thiết lập khoảng thời gian tiết kiệm tự động. Mỗi phút quy định, bạn có thể đáp ứng các hộp thoại sau đây:

sx11

Undo Depth (times) – Đây là lần tối đa mà bạn có thể sao lưu một mô hình.

Default Decimal Place quyết định số chữ số sau dấu thập phân. Phạm vi là từ 1 đến 10. Ví dụ, khi một số giá trị là 364,26935, nếu bạn đặt nó là 3, only364.269 được hiển thị trong cửa sổ xem.

Default Input (Scanner) Unit quyết định những gì đơn vị được sử dụng nếu không có đơn vị rõ ràng trong các định dạng tập tin. Đơn vị này được sử dụng trong nhập khẩu là đơn vị mặc ​​định và bạn có thể thay đổi nó khi nhập khẩu một tập tin nước ngoài. Mặc định Đo lường Đơn vị chỉ trong những đơn vị mô hình sẽ được hiển thị trong khu vực xem, hộp thoại và báo cáo. Theo mặc định, các đơn vị được xác định bởi những người trong tập tin tải đầu tiên. Mô hình được tải sau đó sẽ không ảnh hưởng đến các đơn vị. Bạn có thể thay đổi góc và chiều dài sau khi nhấp vào hàng tương ứng.

chú ý:

Default đầu vào (Scanner) Đơn vị được sử dụng cho các tập tin mà không có một định nghĩa nội bộ của đơn vị. Điều này khác với mặc định đo lường.

Thousand Separators – Phần ngàn (dấu phẩy) ngăn cách hàng ngàn hàng trăm trong số đó có bốn hoặc nhiều địa điểm bên trái của dấu phân cách số thập phân. Nếu bạn muốn sử dụng nó cho Real Value và nguyên giá trị, thiết lập giá trị là True, nếu không thiết lập giá trị là False.

Complete – Bạn có thể sử dụng âm thanh khi mà các lệnh được hoàn thành. Nếu None được chọn, thì âm thanh sẽ không được chọn. Còn nếu Default Sound được chọn, thì âm thanh được dung sẽ là măc định. Còn nếu bạn chọn User Defined , thì bạn cananf phải chọn âm thanh từ file.

Break – Bạn có thể chỉ định âm thanh được sử dụng khi một hoạt động bị phá vỡ. Nếu Không được chọn, không có âm thanh sẽ được sử dụng. Nếu âm thanh mặc định được chọn, âm thanh mặc định sẽ được sử dụng. Nếu người dùng định nghĩa được chọn, bạn cần phải chọn một tập tin âm thanh (wav.).

Message – Bạn có thể chỉ định âm thanh được sử dụng khi một thông báo hiện lên. Nếu Không được chọn, không có âm thanh sẽ được sử dụng. Nếu âm thanh mặc định được chọn, âm thanh mặc định sẽ được sử dụng. Nếu người dùng Definedis chọn, bạn cần phải chọn một tập tin âm thanh (wav).

Bài viết liên quan

Leave a Comment