Home Hướng dẫnHD Ansys Ví dụ và cách nhập câu lệnh vào phần mềm ansys

Ví dụ và cách nhập câu lệnh vào phần mềm ansys

by admin
37 views

image_thumb26

Tập hợp các nhóm lệnh lại thành một file dữ liệu. File dữ liệu này có thể đưa vào chương trình ở phần /input. Cách nhập này gọi là /Batch. Việc này giúp cho người sử dụng có thể soạn thảo file dữ liệu ở một phần soạn thảo khác, ví dụ như Notepad.
Dùng tập hợp nhiều lệnh (/Batch Mode).
Chúng ta có thể soạn thảo các lệnh trong một nền nào đó có dạng file.txt, ví dụ như Notepad.
Ví dụ:
/PREP7
ET,l,SOLID92 ! {Tetrahedral Elements: SOLID87,SOLID 123)
MP,EX,l,2.1e5 MP,NUXY,1,.3
K, 1,0,0,5
K,2,290,0,5
K,3,290,192.5,5
K,4,275,207.5,5
K,5,160,207.5,5
K,6,160,187.5,5
K,7,145,187.5,5
K,8,145,152.5,5
K, 9,0,152.5,5
K,10,0,187.5,5
L.1,2
L,2,3
L.3.4
L,4,5
L,5,6
L.6,7
L,7,8
L,8,9
L,9,l
L,7,10
L,10,9
AL, 1,2,3,4,5,6,7,8,9 AL,7,10,11,8 VEXT, 1,0,0,0,0,-105 VEXT,2,0,0,0,0,-105 VADD.aU /VIEW, 1 ,1,1,1 /ANG, 1 /REP,FAST Fini
Dữ liệu được đọc vào theo đường dẫn:
Utility Menu > File > Read input from.

Bài viết liên quan

Leave a Comment