Video hướng dẫn làm logo động bằng photoshop

1061-banner_1040
Energizing Your Logos with 3D Animation in Photoshop

Intermediate | 1h 17m | 1.51 GB | Project Files 446 MB | Software used: Photoshop CS6 Extended

Video này hướng dẫn bạn cách tạo những logo 3D, không chỉ giúp bạn tạo được những logo như mong muốn, mà còn giúp bạn in ra các logo theo nhiều hướng nhìn khác nhau.

Video này cũng hướng dẫn một số thủ thuật mô phỏng để hình chuyển động theo những hiệu ứng riêng.

Nội dung:

z

40k/DVD

Leave a Reply