Video hướng dẫn tạo hoa văn trong Illustrator

4

Thời lượng 1 giờ 5 phút, trình độ trung cấp

Software used: Illustrator CS6

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ học cách tạo ra hoa văn trong Illustrator. Bắt đầu bằng cách học về hai phương pháp tạo hoa văn khác nhau trong Illustrator. Sau đó, bạn sẽ học về lệnh chèn hoa văn, cách sử dụng chế độ tạo hoa văn mới trong Illustrator CS6. Tiếp theo, bạn sẽ học cách dùng cùng lúc nhiều hoa văn để tạo ra một mẫu cọ.
Cuối cùng, bạn sẽ học cách lưu mẫu hoa văn của mình thành file để có thể dùng lại vào các đề án trong tương lai. Sau khi hoàn thành bài học này, bạn sẽ hiểu rõ hơn về các công cụ và quá trình để tạo ra hoa văn trong Illustrator.
Tác giả
Eddie Russell

Nội dung bài học Thời lượng
1. Giới thiệu tổng quan đề án 00:59
2. Một số mẫu hoa văn trong Illustrator 07:26
3. Tạo một hoa văn đơn giản 12:22
4. Tạo một hoa văn phức tạp 15:53
5. Phân tích hoa văn của nét cọ 10:41
6. Tạo mới hoa văn cho nét cọ 12:32
7. Lưu mẫu hoa văn thành file 05:18

4.1

40k/ CD

Leave a Reply