Video hướng dẫn tạo những hình dạng phức tạp trong Illustrator

7

Thời lượng 2 giờ 3 phút, trình độ nâng cao

Software used: Illustrator CS5

 

Trong loạt bài học này, bạn sẽ tập trung tạo ra những hình dạng phức tạp trong Illustrator sử dụng bảng Pathfinder và công cụ Shape Builder . Bạn sẽ bắt đầu bằng việc phân tích bảng Pathfinder và học cách sử dụng cả hai chế độ của nó là Pathfinder và Shape Modes để tạo ra các hiệu ứng khác nhau trên hình Vector . Khi khám phá cả hai chế độ trên, bạn sẽ biết cách giữ nguyên hình dữ liệu hay xóa bỏ chúng sau khi lệnh được thực thi. Sau đó,bạn sẽ được tìm hiểu về công cụ Shape Builder mới trong Illustrator CS5 và cách kết hợp công cụ này với bảng Pathfinder.Tiếp đến, bạn sẽ sử dụng những gì đã học để áp dụng vào logo của bạn
Tác giả
Eddie Russell
 

Nội dung bài học Thời lượng
1. Giới thiệu tổng quan đề án 01:02
2. Chế độ Shape Modes trong bảng Pathfinder 14:06
3. Chế độ Pathfinder trong bảng Pathfinder 14:16
4. Tìm hiểu công cụ Shape Builder 10:05
5. Bắt đầu tạo hình dáng cho logo “hellcats” 13:02
6. Tiếp tục tạo hình dáng cho logo “hellcats” 14:22
7. Hoàn thành logo “hellcats” 10:56

 
7.1

40k/DVD

Leave a Reply