Video hướng dẫn thiết kế logo nâng cao trong Illustrator

511-banner_1040

Thời lượng 1 giờ 26 phút, trình độ nâng cao

Software used: Illustrator CS5 and up, Photoshop CS5 and up

 
Trong bài hướng dẫn này, bạn sẽ tìm hiểu chi tiết quá trình thiết kế một logo cho khách hàng. Tất nhiên bài học này được thiết kế để phát triển hơn nữa quá trình thực hiện công việc của bạn, tinh chỉnh các kỹ thuật giúp giải quyết các vấn đề , và giúp bạn làm chủ các kỹ năng thiết kế logo . Bài học chuyên sâu này, giúp bạn hiểu tầm quan trọng của mỗi bước đi, để xây dựng có hiệu quả và thành công một logo cho khách hàng . Đến cuối bài học , bạn sẽ có khả năng để thực hiện những nội dung này, sửa đổi và bổ sung những gì đã học vào bất kỳ đề án thiết kế logo nào.
Tác giả
Eddie Russell

Nội dung bài học Thời lượng
1. Giới thiệu tổng quan đề án 01:11
2. Giới thiệu vắn tắt về khách hàng và đề án 11:09
3. Tiến hành nghiên cứu về thiết kế logo 06:16
4. Vẽ phác thảo và đưa ra ý tưởng thiết kế : Liệt kê những từ ngữ liên quan 06:34
5. Vẽ phác thảo và đưa ra ý tưởng thiết kế : Đưa ra ý tưởng 05:50
6. Vẽ phác thảo và đưa ra ý tưởng thiết kế : Hình dung tác phẩm cuối cùng 07:00
7. Vẽ phác thảo và đưa ra ý tưởng thiết kế : Vẽ phác thảo 11:30
8. Đánh giá ý tưởng 1 12:15
9. Đánh giá ý tưởng 2 12:46
10. Đánh giá ý tưởng 3 11:50

333

Leave a Reply