Xây dựng mô hình cho ansys với sự hỗ trợ của các phần mềm khác

Ngoài khả năng tạo hình học mạnh mẽ ngay trong bản thân chương trình, ANSYS® còn có thể liên kết với các chương trình CAD thông dụng khác như CATIA, Pro/ENGINEER, Mechanical Desktop,…
ANSYS® có thể đọc những file có định dạng *.sat, *.igs,… từ các chương trình CAD.
Trong phạm vi giáo trình này, chúng tôi chỉ giới thiệu cách giao tiếp giữa ANSYS® với các chương trình CAD thông qua các file có định dạng *.igs. Chẳng hạn như: Mechanical Desktop và Pro/ENGINEER.
mdansys4
Các mô hình hình học trong CAD.
Mô hình đường {Lines).
Mô hình 2D.
Mô hình 2 Vi chiều.
Mô hình khung dây.
Mô hình mặt.
Mô hình khối rắn (Solids).
Các chương trình CAD thông dụng
Chương trình CATIA.
Chương trình Pro/ENGINEER.
Chương trình CIMATRON.
Chương trình Mechanical Desktop {AutoCAD).
Chương trình DesignSpace.
Chương trình SolidEdge.
Chương trình SolidWork.
Trên đây là một số chương trình CAD mạnh mẽ và được dùng rộng rãi trong kỹ nghệ. Ngoài khả năng tạo những dạng hình học phức tạp, các chương trình này còn có thể tạo phần tử, nút và tính toán ngay trong bản thân mỗi chương trình. Tuy nhiên việc tạo lưới và tính toán trong các chương trình này chỉ ở một chừng mực nào đó, và tất nhiên, không thể so sánh bằng các chương trình FEM chuyên dụng chẳng hạn như chương ưình ANSYS®.

ĐỊNH DẠNG DỮ LIỆU XUẤT từ CAD.
• Xây dựng hình học bằng các công cụ của CAD.
• Xuất dữ liệu theo dạng file *.igs.

Leave a Reply