Home Hướng dẫnThiết kế ngược Rapidform Xuất dữ liệu thiết kế ngược với Rapidform

Xuất dữ liệu thiết kế ngược với Rapidform

by phuong_adv
77 views

1.7.5 File > Export

File > Export Lệnh gồm các đơn vị tiết kiệm được lựa chọn trong các định dạng khác nhau. Khi bạn muốn xuất ra một vật thể, các ứng dụng cho thấy phần mở rộng mặc định tự động trong hộp thoại . Nếu muốn, bạn có thể thay đổi phần mở rộng.

chú ý:

Các phần mở rộng có thể có của các tập tin cho các đối tượng được chọn sẽ được như hình dưới đây:

Entity Format Remarks
Body XO Model(xdl), RapidForm Model File 4.0(mdl), IGES File(igs), STEP File(stp), Parasolid Text File(x_t), Parasolid Binary File(x_b).  
Mesh Binary STL File(stl), Ascii STL File(stl), XO Model(xdl), RapidForm Model File 4.0(mdl), RapidForm Polygons File(fcs), Cyber Ware Binary File(ply), Cyber Ware Ascii File(ply), OBJ File(obj), 3D Studio File(3ds), VRML 1.0 File(wrl), VRML 97 File(wrl), INUS Compression File 3.0(icf), AutoCAD DXF File(dxf)  
Reference

Geometry

XO Model(xdl), RapidForm Model File 4.0(mdl). IGES File(igs), STEP File(stp). Ref. Polyline is exported as DXF only
Sketches XO Model(xdl), RapidForm Model File 4.0(mdl), IGES File(igs), STEP File(stp).  

 

Khi bạn xuất ra dưới dạng lưới và định dạng đuôi dxf bạn có thể chọn một trong các tùy chọn;

Point or Polyline – Nếu được lựa chọn, loại đối tượng sẽ được Poly mặt lưới trong AutoCAD.

3D Face – Nếu được lựa chọn, loại đối tượng sẽ được khuôn mặt 3D trong AutoCAD.

Làm thế nào để sử dụng lệnh Export ?

1. Chọn File > Export trên thanh menu hoặc nhấp vào biểu tượng hf1 trên thanh công cụ.
2.
Cây thoại sau xuất hiện

hf2

3. Nhấp  hf3 (OK) để xuất các vật thể được lựa chọn; Nếu không nhấp hf4 (Cancel) bỏ hoạt động này.
4. Hộp thoại sau xuất hiện:

 hf5

 

Chọn một con đường Lưu trong hộp thoại. Nhập vào một tên như tên file. Các loại tập tin có thể được liệt kê trong hộp Save as type. Các loại tập tin và thư mục lưu lần cuối cùng được ghi nhớ và sử dụng cho việc xuất mô hình tiếp theo.

5. Nhấn Save để xuất lưới. Nếu không nhấn Cancel để bỏ hoạt động này.

Bài viết liên quan

Leave a Comment